جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه (آرشیو خبر)

آخرین شماره

No 22
شماره 22 سال 6
پاییز - زمستان 1393
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

يکي از موضوعاتي که مديران و مسئولان آموزش عالي بايد به طور جدي به آن بیندیشند، دانشگاه مجازي و ارائۀ مدلي مناسب براي ايجاد آن و تحقق يادگيري الکترونيکي در آن است. نظام آموزش عالي، از طريق توسعه دانشگاه مجازي می‌تواند، دسترسي علاقه‌مندان به يادگيري را فارغ از قيود زمان و مکان، افزايش دهد، بلکه می‌تواند موضوعاتي چون توسعه راهبردهاي جديد يادگيري، ارائه بهترين مطالب درسي، استفاده از بهترين اعضای هیأت علمی، آموزش و يادگيري بر اساس توانايي افراد، افزايش اثربخشی، افزايش مسئوليت فردي در يادگيري (دانشجو محوري) و تحقق جامعه يادگيرندگان و تشکيل جوامع پژوهشي را تحقق بخشد. پیداست که در چنین نوع آموزش عالی، نقش استاد به مراتب پیچیده تر و کیفی تر می شود. در این پژوهش تلاش گردید تا شایستگی های اعضای هیأت علمی در محیط مجازی مورد بررسی قرار گیرد. با در نظر گرفتن روش توصیفی از نوع همبستگی، و ارایه مدل مفهومی چهار سوال برای آزمودن این مدل مورد استفاده قرار گرفتند که برای بررسی عملی نتایج مطالعات میدانی در دانشگاه مهر البرز اجرا شد..ابزار گرداوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه است که روایی و پایایی آن سنجیده شدو نتایج حاصل از آنها در دو مرحله بررسی گردید. در مرحله نخست به کمک چک لیست، شایستگی هایی که بیشترین هماهنگی را با مدل فوق داشتند تعیین و به کمک سه مولفه مورد بحث در سه بخش دسته بندی گردید. در مرحله دوم با توجه به تفکیک شایستگی ها، پرسشنامه ميان اعضای هیأت علمی توزیع گردید (تمامی این افراد در حوزه یادگیری الکترونیکی فعالیت دارند) و پس از تكميل، برای تجزيه و تحليل جمع آوري شد. نتایج ضریب همبستگی حاکی از وجود ارتباط معنادار میان مؤلفه‌های شایستگی اعضای هیأت‌علمی در محیط مجازی بود. همچنین ابعاد و مؤلفه‌های شایستگی از دو دیدگاه استادان و دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت و از این دو دیدگاه الویت بندی گردید.
مریم فرهنگی - فرزانه علی¬پور
DOI : 0
کلمات کلیدی : مدل های شایستگی ، اعضای هیأت‌علمی ، محیط مجازی
یاددهندگان معمولاً به طور ذهنی دریافتهاند که تدریس خوب دارای چه ویژگیهایی است و با توجه به تجربه و حوزهی دانش خود درسپارهایی ایجاد کرده و در وب قرار میدهند. به همین دلیل بسیاری از یادگیرندگان نمیتوانند درسپارهای متناسب با نیازهای خود را پیدا کنند. به همین جهت بسیاری از پژوهشگران، تحقیقات خود را بر سامانههای یادگیری شخصی شده معطوف داشته‌اند که یکی از روش‌های شخصی‌سازی در محیط یادگیری الکترونیکی، تعیین توالی مناسب درس‌پارهاست. در این مقاله به بهینه‌سازی توالی درس‌پارها با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرّات پرداخته شده است. معیارهای استفاده شده برای انجام این کار سبک یادگیری و توانایی یادگیرندگان بوده که به ترتیب با استفاده از پرسشنامه‌ی فلدر و سولومان و نظریه‌ی پرسش و پاسخ شناسایی شده است. به منظور ارزیابی روش پیشنهادی، سامانه‌ی طراحی شده در محیط آموزشی وب‌بنیاد در حالت‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و نتایج حاصل از «موفقیت تحصیلی»، «رضایت تحصیلی» و «زمان حضور در محیط» یادگیرندگان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است که نتایج، کارامدی چشمگیر سامانه‌ی پیشنهادی را نشان می‌دهد.
فرزانه علی¬پور - غلامعلي منتظر
DOI : 0
کلمات کلیدی : يادگيري الکترونيکي ، تخصیص درس ، درس‌پار ، سبک يادگيري ، الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرّات
پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان كاربست اخلاق و شايستگي‌هاي حرفه‌اي توسط اعضاي هيات علمي آموزش‌هاي مجازي در دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان انجام گرفته است. روش تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي است. جامعه آماري شامل همه اعضاي هيأت علمي و دستياران آنان و دانشجويان مجازي دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي در نيمسال دوم سال تحصیلی 91-92 بود. برای انتخاب دانشجویان از روش نمونه گيري تصادفي متناسب با حجم جامعه تعداد 168 نفر انتخاب گرديد. ابزار جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش، پرسشنامة محقق ساخته با چهار مولفه طراحي، تدريس، ارزشيابي و استفاده از فناوري‌ها است. پس از تائيد روايي محتواي پرسشنامه، در يک مطالعه مقدماتي بين 30 نفر از افراد جامعه که به صورت تصادفي ساده انتخاب شده بودند واريانس جامعه برآورد گرديد، و براي پايايي آن آزمون آلفاي کرونباخ استفاده گرديد. نتايج پژوهش نشان داد كه از نظر اعضاي هيات علمي و دستياران آنان ميزان مولفه هاي اخلاق و شايستگي‌هاي حرفه اي در آموزش‌هاي مجازي در حد بالايي قرار دارد. اما از نظر دانشجويان اين مولفه‌ها پائين‌تر از ميانگين مطلوب 3.5 مي‌باشد. نتايج اين پژوهش بیانگر وجود اختلاف بین ویژگیهای دو محیط سنتی و مجازی است و اعضاي هيات علمي در آموزش‌هاي مجازي بايد با ويژگي‌هاي خاص اين نوع از آموزش‌ها آشنا باشند بنابراين فراهم ساختن دوره هاي كارآموزي مناسب توسط مؤسسات آموزشي مي‌تواند موجب پرورش مهارت هاي اعضاي هيات علمي در زمينه كار با ابزارها و انجام صحيح نقش ها و وظايف آموزشي آنها گردد.
محبوبه نریمانی - فرزانه علی¬پور - محمدرضا نیلی
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش عالي ، آموزش مجازي ، اخلاق حرفه‌اي ، شايستگي‌هاي حرفه‌اي
در هزاره¬ی سوم که افراد با مسائل متعدد، متنوع و پیچیده رو به رو هستند و امکان تسلط بر اطلاعاتی که به طور روزافزون در حال تولید و انباشته شدن هستند وجود ندارد، داشتنن مهارت تفکر انتقادی برای سنجش نتایج امور و تصمیم گیری درباره¬ی آنها بر اساس شواهد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در پژوهش حاضر یک الگو با 7 عامل یا مؤلفه برای پرورش تفکر انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی توسط پژوهشگر ارائه شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در محیط¬های یادگیری الکترونیکی و دانشجویان همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامی (آموزش سنتی) تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی 1391- 1390 در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند. از بین جامعه¬ی پژوهش، 47 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش (23 نفر) و گروه گواه ( 24نفر) به صورت تصادفی جایگزین گردیدند. جهت آموزش گروه آزمایش از الگوی 7 عاملی پرورش تفکر انتقادی، در محیط های الکترونیکی در طی 15 جلسه و با درس علوم تجربی استفاده گردید. در گروه گواه از الگوی 7 عاملی پرورش تفکر انتقادی در محیط حضوری کلاس درس و به شیوه‌ی سخنرانی، در طی 15 جلسه و با درس علوم تجربی استفاده شد. عوامل و مولفه¬های الگو شامل (چالش، بازنمایی، ایجاد فرصت، ایجاد انگیزش، تحلیل منطقی، تشویق، مسئولیت و تعهد) است. در این پژوهش از روش آزمایش و طرح پیش آزمون¬ ـ ¬پس آزمون با دو گروه آزمایشی که هر کدام برای دیگری حکم گروه گواه را داشتند استفاده شد. هر دوگروه در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون به پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر جواب دادند و از آزمون آماری تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج تفاوت معنادار بین نمرات گروه آزمایش و گواه در پرورش تفکر انتقادی دانشجویان در مؤلفه‌های استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر و ارزشیابی استدلال منطقی در سطح 001/0 را نشان می‌دهد. به این صورت که در پرورش تفکر انتقادی، گروه آزمایش که در محیط یادگیری الکترونیکی آموزش دیده بودند، در مقایسه با گروه گواه که در محیط حضوری کلاس آموزش دیده بودند، نتایج بهتری را به دست دادند.
فرزانه علی¬پور - محمدرضا نیلی - جمشید حیدری
DOI : 0
کلمات کلیدی : الگوی چند عاملی ، پرورش ، تفکر انتقادی ، یادگیری الکترونیکی
گروه‌بندي همگن یادگیرندگان از نظر مشابهت سبک یادگیری، موجب افزایش توانمندی سامانه‌های یادگیری الکترونیکی در تطبیق یادگیری و ایجاد فضای مشارکتی میان یادگیرندگان می‌شود. در این مقاله سامانه‌ای تشریح شده است که با استفاده از اطلاعات مربوط به رفتار شبکه‌ای یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی، گروه‌هایی از یادگیرندگان را که از منظر سبک یادگیری مشابه هستند، شناسایی می‌کند. روش خوشه‌بندی ارائه شده برای تفکیک یادگیرندگان مبتنی بر ساختار شبکۀ عصبی ART و فرایند یادگیری شبکۀ عصبی Snap-Drift توسعه داده شده است. این شبکه امکان شناسایی گروه‌های یادگیرندگان را در فضای عدم قطعیت ویژگی‌های مؤثر بر تفکیک گروه‌ها، فراهم می‌سازد ضمن آنکه در این روش نیازی به دانستن تعداد مناسب گروه‌ها نیست. عملکرد این سامانه در شناسایی گروه‌های یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی بر اساس سبک یادگیری مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج ارزیابی بر اساس معیارهای ارزیابی دیبویس – بولدین و خلوص و تجمع نشان می‌دهد روش پیشنهادی به طور کلی گروه‌های مناسب‌تر و دقیق‌تری را نسبت به روش‌های دیگر ایجاد کرده است.
فرزانه علی¬پور - غلامعلي منتظر
DOI : 0
کلمات کلیدی : یادگیری الکترونیکی ، گروه‌بندی همگن ، شبکه عصبی ART ، سبک یادگیری ، یادگیری مشارکتی و تطبیقی
پیشرفت روزافزون فنّاوري باعث تغییرات بسیاری در زمینه آموزش الكترونیكی شده، بنا به عللی مشمولين آموزش مداوم از شيوه آموزش الكترونيك استقبال زيادي نكرده و به همان روش آموزش سنتي تمايل نشان ميدهند. هدف از این مطالعه تعیین عوامل مؤثر و بررسی موانع موجود بر توسعه آموزش الكترونيكي در دانشگاه علوم پزشکی جهرم درسال 1390 است. بدين منظور مطالعه توصيفي مقطعی به صورت سرشماری انجام و از شرکت کنندگان در دوره های آموزش مداوم ،درخواست شد به پرسشنامه اي استاندارد که حاوی 72 سوال در 7 حیطه و شامل اطلاعات دموگرافيك بود، پاسخ دهند. اطلاعات با نرم افزار آماریspss.17 تحليل شد. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد از تعداد 976 نفر شرکت کننده در طرح، 8/59 % بیش از 5 سال و 2/40 % کمتر از 5 سال با کامپیوتر آشنایی داشته‌اند. در ارتباط با اولویت بندی عوامل مؤثر، بالاترین فراوانی با مقدار 3/22% متعلق به عوامل سازمانی بود. در بررسی نقش هرحیطه درروندآموزش الکترونیکي، به ترتیب سهم عوامل سازمانی 37/26٪، تکنولوژیکی 17/24٪، ذینفعان 83/24٪، سواد اطلاعاتی70/22٪، روش آموزش الکترونیکی 26/28٪ ، منابع 07/19٪ و محیطی 94/15٪ بود. در مجموع مي‌توان گفت اکثر افراد نقش عوامل سازمانی رادرآموزش الکترونیکي موثر می دانند و داشتن برنامه مدون مهمترین تأثیر را در این میان دارد. نقش برنامه ریزان در برگزاری این دوره ها بسیار مهم و بایستی دوره های باز آموزی با توجه به نیاز شرکت کنندگان طراحی گردد .
مریم السادات میری - فرزانه علی¬پور
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش الكترونيكي ، آموزش مداوم ، عوامل موثر ، عوامل سازماني ، علوم پزشکی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
مدیر مسئول :دکتر مسعود شفیعی
سردبیر :دکتر حسن آقایی نیا
هیئت تحریریه :
فرخ حجت کاشانی
سید احمدرضا شرافت
مسعود شفیعی
محمدرضا عارف
کریم فائز
رضا فرجی دانا
کمال محامدپور
فرخ مروستی
سیداحمد معتمدی
روزبه معینی
کاظم اکبری
کامبیز بدیع
محمد تشنه لب
شاپا :0
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده