مقاله


کد مقاله : 139412091013181250

عنوان مقاله : آموزش شبکه عصبی MLP در فشرده سازی تصاویر با استفاده از روش GSA

نشریه شماره : 6 فصل پاییز - زمستان 1389

مشاهده شده : 404

فایل های مقاله : 323 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مريم ده‌باشيان m.dehbashian@gmail.com - کارشناسی ارشد
2 فرزانه علی¬پور 10@yahoo.com - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

یکی از حوزه¬های تحقیقاتی مهم در پردازش تصویر، فشرده-سازی تصاویر است. تاکنون روش¬های مختلفی برای فشرده-سازی تصویر ارائه شده¬است، در این میان شبکه¬های عصبی مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده¬اند. متداول¬ترین روش آموزشی شبکه¬های عصبی، روش پس انتشار خطاست که همگرايي کند و توقف در بهينه¬های محلي از مهمترین نقاط ضعف آن محسوب می¬شوند . رویکرد جدید محققین، استفاده از الگوریتم¬های ابتکاری در فرایند آموزش شبکه¬های عصبی است. در این مقاله، روش آموزشی نوینی مبتنی بر روش جستجوي گرانشي (GSA) معرفی می¬شود. روش جستجوي گرانشي آخرين و جديدترين نسخه از انواع روش¬هاي جستجو و بهينه¬سازي هوش جمعي است. در اين روش پاسخ¬هاي كانديد در فضاي جستجو اجرامي هستند كه توسط نيروي گرانش بر يكديگر اثر گذاشته و موقعيتشان تغيير مي-كند. به تدریج اجرام با برازندگي بهتر داراي جرم بيشتري می-شوند و بر اجرام ديگر تاثير بيشتري می¬گذارند. در تحقیق حاضر با استفاده از الگوریتم GSA یک شبکه عصبی MLP به منظور فشرده سازی تصاویر آموزش داده می-شود.برای ارزیابی کارایی فشرده¬ساز ارائه شده عملکرد آن با الگوریتم بهینه¬سازی گروه ذرات و روش متداول پس انتشار خطا در فشرده¬سازی چهار تصویر استاندارد مقایسه می¬شود. نتايج نهایی گویای قابلیت چشمگیر روش GSA در آموزش شبکه¬های عصبی MLP می¬باشد.