مقاله


کد مقاله : 139501241547371957

عنوان مقاله : بررسی مدل شایستگی اعضای هیأت‌علمی در محیط مجازی از نظر اعضای هیأت علمی و دانشجویان (بر اساس مدل آرمانر)

نشریه شماره : 22 فصل پاییز - زمستان 1393

مشاهده شده : 337

فایل های مقاله : 716 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم فرهنگی Ma2yam.farhangi@gmail.com - کارشناسی ارشد
2 فرزانه علی¬پور 10@yahoo.com - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

يکي از موضوعاتي که مديران و مسئولان آموزش عالي بايد به طور جدي به آن بیندیشند، دانشگاه مجازي و ارائۀ مدلي مناسب براي ايجاد آن و تحقق يادگيري الکترونيکي در آن است. نظام آموزش عالي، از طريق توسعه دانشگاه مجازي می‌تواند، دسترسي علاقه‌مندان به يادگيري را فارغ از قيود زمان و مکان، افزايش دهد، بلکه می‌تواند موضوعاتي چون توسعه راهبردهاي جديد يادگيري، ارائه بهترين مطالب درسي، استفاده از بهترين اعضای هیأت علمی، آموزش و يادگيري بر اساس توانايي افراد، افزايش اثربخشی، افزايش مسئوليت فردي در يادگيري (دانشجو محوري) و تحقق جامعه يادگيرندگان و تشکيل جوامع پژوهشي را تحقق بخشد. پیداست که در چنین نوع آموزش عالی، نقش استاد به مراتب پیچیده تر و کیفی تر می شود. در این پژوهش تلاش گردید تا شایستگی های اعضای هیأت علمی در محیط مجازی مورد بررسی قرار گیرد. با در نظر گرفتن روش توصیفی از نوع همبستگی، و ارایه مدل مفهومی چهار سوال برای آزمودن این مدل مورد استفاده قرار گرفتند که برای بررسی عملی نتایج مطالعات میدانی در دانشگاه مهر البرز اجرا شد..ابزار گرداوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه است که روایی و پایایی آن سنجیده شدو نتایج حاصل از آنها در دو مرحله بررسی گردید. در مرحله نخست به کمک چک لیست، شایستگی هایی که بیشترین هماهنگی را با مدل فوق داشتند تعیین و به کمک سه مولفه مورد بحث در سه بخش دسته بندی گردید. در مرحله دوم با توجه به تفکیک شایستگی ها، پرسشنامه ميان اعضای هیأت علمی توزیع گردید (تمامی این افراد در حوزه یادگیری الکترونیکی فعالیت دارند) و پس از تكميل، برای تجزيه و تحليل جمع آوري شد. نتایج ضریب همبستگی حاکی از وجود ارتباط معنادار میان مؤلفه‌های شایستگی اعضای هیأت‌علمی در محیط مجازی بود. همچنین ابعاد و مؤلفه‌های شایستگی از دو دیدگاه استادان و دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت و از این دو دیدگاه الویت بندی گردید.