مقاله


کد مقاله : 139501241554491959

عنوان مقاله : بررسي ميزان كاربست اخلاق و شايستگي‌هاي حرفه‌اي توسط اعضاي هيأت علمي آموزش‌هاي مجازي (موردكاوي: دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان)

نشریه شماره : 22 فصل پاییز - زمستان 1393

مشاهده شده : 309

فایل های مقاله : 622 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محبوبه نریمانی Narimani_1357@yahoo.com - کارشناسی ارشد
2 فرزانه علی¬پور 10@yahoo.com - دانشجوی دکترا
3 محمدرضا نیلی 20@yahoo.com - دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان كاربست اخلاق و شايستگي‌هاي حرفه‌اي توسط اعضاي هيات علمي آموزش‌هاي مجازي در دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان انجام گرفته است. روش تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي است. جامعه آماري شامل همه اعضاي هيأت علمي و دستياران آنان و دانشجويان مجازي دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي در نيمسال دوم سال تحصیلی 91-92 بود. برای انتخاب دانشجویان از روش نمونه گيري تصادفي متناسب با حجم جامعه تعداد 168 نفر انتخاب گرديد. ابزار جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش، پرسشنامة محقق ساخته با چهار مولفه طراحي، تدريس، ارزشيابي و استفاده از فناوري‌ها است. پس از تائيد روايي محتواي پرسشنامه، در يک مطالعه مقدماتي بين 30 نفر از افراد جامعه که به صورت تصادفي ساده انتخاب شده بودند واريانس جامعه برآورد گرديد، و براي پايايي آن آزمون آلفاي کرونباخ استفاده گرديد. نتايج پژوهش نشان داد كه از نظر اعضاي هيات علمي و دستياران آنان ميزان مولفه هاي اخلاق و شايستگي‌هاي حرفه اي در آموزش‌هاي مجازي در حد بالايي قرار دارد. اما از نظر دانشجويان اين مولفه‌ها پائين‌تر از ميانگين مطلوب 3.5 مي‌باشد. نتايج اين پژوهش بیانگر وجود اختلاف بین ویژگیهای دو محیط سنتی و مجازی است و اعضاي هيات علمي در آموزش‌هاي مجازي بايد با ويژگي‌هاي خاص اين نوع از آموزش‌ها آشنا باشند بنابراين فراهم ساختن دوره هاي كارآموزي مناسب توسط مؤسسات آموزشي مي‌تواند موجب پرورش مهارت هاي اعضاي هيات علمي در زمينه كار با ابزارها و انجام صحيح نقش ها و وظايف آموزشي آنها گردد.