مقاله


کد مقاله : 13950125955391968

عنوان مقاله : تعیین عوامل مؤثر برتوسعۀ آموزش الكترونيكي در دانشگاه علوم پزشكي جهرم

نشریه شماره : 22 فصل پاییز - زمستان 1393

مشاهده شده : 290

فایل های مقاله : 372 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم السادات میری amoozesh.miri@yahoo.com - کارشناسی ارشد
2 فرزانه علی¬پور 10@yahoo.com - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

پیشرفت روزافزون فنّاوري باعث تغییرات بسیاری در زمینه آموزش الكترونیكی شده، بنا به عللی مشمولين آموزش مداوم از شيوه آموزش الكترونيك استقبال زيادي نكرده و به همان روش آموزش سنتي تمايل نشان ميدهند. هدف از این مطالعه تعیین عوامل مؤثر و بررسی موانع موجود بر توسعه آموزش الكترونيكي در دانشگاه علوم پزشکی جهرم درسال 1390 است. بدين منظور مطالعه توصيفي مقطعی به صورت سرشماری انجام و از شرکت کنندگان در دوره های آموزش مداوم ،درخواست شد به پرسشنامه اي استاندارد که حاوی 72 سوال در 7 حیطه و شامل اطلاعات دموگرافيك بود، پاسخ دهند. اطلاعات با نرم افزار آماریspss.17 تحليل شد. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد از تعداد 976 نفر شرکت کننده در طرح، 8/59 % بیش از 5 سال و 2/40 % کمتر از 5 سال با کامپیوتر آشنایی داشته‌اند. در ارتباط با اولویت بندی عوامل مؤثر، بالاترین فراوانی با مقدار 3/22% متعلق به عوامل سازمانی بود. در بررسی نقش هرحیطه درروندآموزش الکترونیکي، به ترتیب سهم عوامل سازمانی 37/26٪، تکنولوژیکی 17/24٪، ذینفعان 83/24٪، سواد اطلاعاتی70/22٪، روش آموزش الکترونیکی 26/28٪ ، منابع 07/19٪ و محیطی 94/15٪ بود. در مجموع مي‌توان گفت اکثر افراد نقش عوامل سازمانی رادرآموزش الکترونیکي موثر می دانند و داشتن برنامه مدون مهمترین تأثیر را در این میان دارد. نقش برنامه ریزان در برگزاری این دوره ها بسیار مهم و بایستی دوره های باز آموزی با توجه به نیاز شرکت کنندگان طراحی گردد .